top of page
NIKITA DE WITTE

Sint-Michiels (Brugge)

nikita.de.witte@hotmail.com

+32 (0)472 432 869
 

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

Bericht ontvangen!

Algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten (herstellingen, polijstwerk etc.) als op de verkoop van goederen.

 2. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht door de klant als aanvaard beschouwd.

 3. Bij het opmaken van een bestelbon wordt een voorschot gevraagd van (max.) 30% van de maximale offerteprijs. Van zodra dit werd betaald, kan het productieproces starten. Er moet rekening gehouden worden met een levertermijn van gemiddeld 2 tot 3 maanden. Een voorschot kan als schadevergoeding dienen, indien de klant zich niet aan de algemene voorwaarden houdt.

 4. De prijs is afhankelijk van de gebruikte materialen en gepresteerde uren. Een offerte heeft een variabel karakter en is afhankelijk van de koers. Voor de definitieve prijs geldt de koers op de dag van de bestelling.

 5. Het overige deel van de prijs dient steeds voldaan te zijn alvorens het product zal meegegeven worden met de klant. Het saldo dient eveneens betaald te worden binnen de zeven dagen na ontvangst van het bericht dat het juweel afgewerkt is.

 6. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering zijn wij gerechtigd op een nalatigheidsintrest aan de referentie-interestvoet bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit op de nog openstaande bedragen. Alsook is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;

  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;

  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

 7. Vragen naar aanpassingen aan een stuk op maat kunnen binnen de 30 dagen na de leveringsdatum gratis worden behandeld. Aanpassingen of herstellingen daarna kunnen in rekening worden gebracht.

 8. De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten ten gevolge van: ongelukken, verwaarlozing, natuurelementen, brand, incorrect gebruik, het niet naleven van de gebruiksinstructies, eigen aanpassingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, normale slijtage (krassen, oxidatie, verkleuring etc.), diefstal.

 9. Voor de start van de werkzaamheden worden het ontwerp, de levertermijn en de voorwaarden besproken. Tijdens het productieproces kan de klant, indien hij dit wenst, op de hoogte gehouden worden (vb. foto's).

  • Er zal een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden, na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant.

  • Er zal een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie (vb. foutieve ringmaat).

 10. Na het bericht dat het stuk afgewerkt werd, geldt een ophaaltermijn van 14 dagen. Kosten ten gevolge van laattijdig ophalen (vb. herpolijsten) kunnen in rekening worden gebracht.

 11. Er is geen herroepingsrecht van toepassing bij stukken op vraag.

 12. Zolang geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij eigendom van de verstrekker. Niettemin gaan alle risico's gekoppeld aan de verkochte goederen over op de koper vanaf het ogenblik van levering.

 13. Indien de klant zijn verplichtingen, onder meer betalingsverplichting, niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd om verdere leveringen en diensten stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

 14. Ingeval van betwisting zijn alleen de daartoe bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied bevoegd.

bottom of page